PRIHLÁSTE SA DO SÚŤAŽE

CHCEME, ABY O VAŠOM PODNIKATEĽSKOM ÚSPECHU VEDELO CELÉ SLOVENSKO A BUDETE INŠPIRÁCIOU PRE BUDÚCE PODNIKATEĽKY

PRIHLÁŠKA DO SÚŤAŽE

  Štatút súťaže Podnikateľka Slovenska

  • Štatút súťaže Podnikateľka Slovenska (ďalej len „Súťaž“) je jediným záväzným dokumentom rámcovo upravujúcim pravidlá Súťaže tak, aby boli zrozumiteľne určené podmienky Súťaže. Súčasťou Súťaže môžu byť sprievodné aktivity a/alebo podujatia podľa rozhodnutia vyhlasovateľa a organizátora Súťaže.

  • Hlavnými cieľmi Súťaže sú: ocenenie žien – podnikateliek, ktoré dosahujú vo svojom podnikaní vynikajúce výsledky,
   publicitou ocenených podnikateliek motivovať ostatné ženy, aby sa podľa príkladu najlepších usilovali o rozvoj alebo začatie svojej podnikateľskej činnosti,presadzovanie podnikania ako kariérnej alternatívy.

  • Vyhlasovateľom a organizátorom Súťaže je Slovak Business Agency, sídlo: Miletičova 23, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, korešpondenčná adresa: Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 30845301 (ďalej len „Vyhlasovateľ“).

  • Súťaž sa koná každý kalendárny rok, pričom termín vyhlásenia daného súťažného ročníka a uzávierky prihlášok určuje Vyhlasovateľ každý rok samostatne, pokiaľ Vyhlasovateľ v závislosti od konkrétnych okolností neurčí inak.

  • Súťažný ročník sa začína samotným vyhlásením súťažného ročníka. Spôsob a termín vyhlásenia daného súťažného ročníka určí v každom jednotlivom prípade Vyhlasovateľ.

  • Termín ukončenia možnosti prihlásiť sa, resp. prihlásiť ženu - podnikateľku do súťažného ročníka je zverejnený na prihláškach a na internetovej stránke Súťaže.

  • Žena - podnikateľka prihlásená do Súťaže (či už sama sebou alebo treťou osobou) sa za predpokladu, že spĺňa podmienky stanovené týmto Štatútom, stáva účastníčkou Súťaže buď momentom odoslania vyplnenej prihlášky (minimálne v rozsahu povinných údajov) v prípade, ak sa do Súťaže prihlásila sama, alebo vyjadrením súhlasu s účasťou na Súťaži a s týmto Štatútom, ak túto osobu nominovala tretia osoba.

  • Účastníčkou Súťaže môže byť spoločníčka verejnej obchodnej spoločnosti v zmysle ust. § 76 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“ alebo „OBZ“), komplementárka a komanditistka v komanditnej spoločnosti v zmysle ust. § 93 a nasl. OBZ, spoločníčka v spoločnosti s ručením obmedzeným v zmysle ust. § 105 a nasl. OBZ, akcionárka v akciovej spoločnosti v zmysle ust. 154 a nasl. OBZ, a to bez ohľadu na výšku jej podielu v obchodnej spoločnosti, členka družstva v zmysle ust. § 221 a nasl. OBZ založeného za účelom podnikania a vykonávajúceho podnikateľskú činnosť, a to bez ohľadu na výšku jej členského vkladu v družstve, žena podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia v zmysle ust. § 2 ods. 2 písm. b) OBZ, žena, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov v zmysle ust. § 2 ods. 2 písm. c) OBZ (tzv. „slobodné povolania“), žena, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu v zmysle § 2 ods. 2 písm. d) OBZ (tzv. „samostatne hospodáriace roľníčky“). Z účasti na Súťaži sú vylúčené ocenené finalistky z predchádzajúcich ročníkov Súťaže; o výnimke rozhodne Vyhlasovateľ.

  • Podmienkou účasti v Súťaži je bezúhonnosť, t. j. skutočnosť, že účastníčka Súťaže v zmysle bodu 8. tohto Štatútu nebola právoplatné odsúdená za trestný čin akokoľvek súvisiaci s jej podnikaním (majetková a hospodárska trestná činnosť) a vysporiadanie všetkých záväzkov súvisiacich s vykonávaním podnikateľskej činnosti dotknutého podnikateľského subjektu voči štátu, a to najmä, nie však výlučne odvody zo zdravotného a sociálneho poistenia, dane, clá a pod. Podmienkou účasti v Súťaži je tiež skutočnosť, že obchodná spoločnosť alebo družstvo, v ktorom má účastníčka Súťaže podiel, resp. členský vklad, fyzická osoba – podnikateľka alebo žena podnikajúca v zmysle ust. § 2 ods. 2 písm. c) a d) OBZ nie je v konkurze, reštrukturalizácii alebo v likvidácii, neuzavrel/a dohodu o vyrovnaní s veriteľmi, nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť, nie je účastníkom konania vyplývajúceho z takejto alebo obdobnej situácie, alebo nie je v takejto alebo obdobnej situácii vyplývajúcej z platných právnych predpisov. Podmienky uvedené v tomto bode Štatútu musia byť splnené počas celej doby trvania príslušného súťažného ročníka až do jeho ukončenia vrátane dňa, v ktorom boli vyhlásené výsledky Súťaže; v opačnom prípade je Vyhlasovateľ oprávnený bez ďalšieho účastníčku Súťaže vylúčiť.

  • Účastníčky Súťaže nesmú byť členkami poroty Súťaže, nesmú byť partnerom, resp. sponzorom Súťaže, nesmú byť v akomkoľvek pracovnom pomere alebo v obdobnom právnom vzťahu s Vyhlasovateľom a nesmú byť vo vzťahu k členom poroty Súťaže blízkou osobou v zmysle ust. § 116 a § 117 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“ alebo „OZ“).

  • Nominácie do Súťaže môžu vykonať okrem samotných žien – podnikateliek aj iné osoby, ktoré chcú nominovať ženy - podnikateľky spĺňajúce podmienky účasti v Súťaži podľa tohto Štatútu.

  • Z prihlásených účastníčok spĺňajúcich všetky stanovené podmienky Súťaže v zmysle tohto Štatútu vyberá porota Súťaže finalistky, t. j. ženy - podnikateľky, ktoré postúpia do finále súťažného ročníka. Pokiaľ tak Vyhlasovateľ určí, porota je povinná pri výbere finalistiek prihliadať na hlasovanie verejnosti.

  • Postavenie poroty, spôsob výberu finalistiek porotou a spôsob jej hlasovania, ako aj ďalšie náležitosti upravuje štatút poroty Súťaže.

  • Nad organizáciou, priebehom, vyhlasovaním výsledkov a súvisiacimi podujatiami a sprievodnými aktivitami vykonáva dohľad riaditeľ Súťaže, ktorý zastupuje Vyhlasovateľa navonok vo veciach týkajúcich sa Súťaže a v rozsahu určenom Vyhlasovateľom.

  • Súťažné kategórie pre príslušný súťažný ročník určí Vyhlasovateľ Súťaže pred vyhlásením daného súťažného ročníka.

  • Výherkyňou súťažného ročníka v príslušnej kategórii môže byť len účastníčka Súťaže spĺňajúca podmienky účasti stanovené týmto Štatútom. Výherkyňou sa stáva vyhlásením výsledkov daného súťažného ročníka.

  • Podmienkou ocenenia a výhry v Súťaži je trvanie splnenia podmienok účasti v Súťaži v zmysle tohto Štatútu v deň vyhlasovania výsledkov daného súťažného ročníka. Ocenenie a výhra nemôže byť udelená finalistke, ktorá v deň vyhlasovania výsledkov súťažného ročníka už nespĺňa podmienky v zmysle tohto Štatútu.

  • O vecných výhrach pre príslušný súťažný ročník rozhoduje Vyhlasovateľ. Vecné výhry zo Súťaže nie je možné v zmysle ust. § 845 a § 846 Občianskeho zákonníka súdne vymáhať, ani za ne žiadať inú protihodnotu, alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy.

  • Ocenené finalistky súťažného ročníka budú o výsledkoch súťažného ročníka a o udelených vecných výhrach upovedomené spôsobom, ktorý vopred určí a oznámi Vyhlasovateľ.

  • Vecné výhry budú oceneným finalistkám odovzdané buď osobne v deň vyhlásenia výsledkov daného súťažného ročníka alebo iným spôsobom, ktorý vopred určí a oznámi Vyhlasovateľ. Ocenená finalistka nemôže výhru previesť na tretiu osobu.

  • Zdaňovanie výhier Súťaže sa riadi zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení.

  • Účastníčky daného súťažného ročníka poskytnutím súhlasu s ich účasťou v Súťaži v zmysle bodu 7. tohto Štatútu udeľujú Vyhlasovateľovi v zmysle ust. § 12 a nasl. Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a zverejnením, resp. šírením ich podobizní, obrazových snímok, a obrazových a zvukových záznamov ich osoby, ako aj súhlas so zverejnením ich mena, priezviska, veku a adresy na účely Súťaže a všetkých aktivít Vyhlasovateľa s ňou spojených. Vzhľadom na charakter Súťaže bez udelenia súhlasu v zmysle tohto bodu účasť účastníčky v Súťaži nie je možná. Súhlas v zmysle tohto bodu Štatútu sú účastníčky Súťaže povinné poskytnúť Vyhlasovateľovi aj písomne.

  • Účastníčky daného súťažného ročníka poskytnutím súhlasu s ich účasťou v Súťaži v zmysle bodu 7. udeľujú Vyhlasovateľovi súhlas v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) na spracovávanie údajov o ich osobách, a to v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, e-mailová adresa a adresa pobytu pre účely Súťaže a všetkých aktivít Vyhlasovateľa s ňou spojených. Vzhľadom na charakter Súťaže bez udelenia súhlasu v zmysle tohto bodu účasť účastníčky v Súťaži nie je možná. Súhlas v zmysle tohto bodu Štatútu sú účastníčky Súťaže povinné poskytnúť Vyhlasovateľovi aj písomne. Vyhlasovateľ sa týmto zaväzuje postupovať za účelom ochrany získaných osobných údajov v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb.

  • Poskytnutie nepravdivých údajov a/alebo informácií zo strany účastníčky Súťaže má za následok vylúčenie účastníčky zo Súťaže a/alebo stratu, resp. odňatie získaného ocenenia a vecných výhier.

  • Účastníčky Súťaže sa zaväzujú poskytnúť Vyhlasovateľovi všetku súčinnosť potrebnú na marketingové, propagačné a informačné aktivity Vyhlasovateľa súvisiace so Súťažou, vrátane sprievodných aktivít a podujatí v zmysle bodu 1. tohto Štatútu, a to aj pred alebo po vyhlásení výsledkov daného súťažného ročníka. V prípade porušenia tohto záväzku môžu účastníčky Súťaže podľa rozhodnutia Vyhlasovateľa stratiť možnosť účasti na Súťaži, resp. v prípade aktivít uskutočňovaných po vyhlásení výsledkov Súťaže stratiť ocenenie a/alebo vecnú výhru s ním spojenú.

  • Finalistky Súťaže sú povinné po predchádzajúcej výzve Vyhlasovateľa zúčastniť sa slávnostného vyhlasovania výsledkov Súťaže, ak tak určí Vyhlasovateľ, alebo zabezpečiť za seba primeranú, Vyhlasovateľom akceptovateľnú náhradu, o ktorej sú povinné Vyhlasovateľa vopred upovedomiť.

  • Účastníčky Súťaže sa v priebehu trvania súťažného ročníka, ale aj po jeho skončení bez obmedzenia zaväzujú konať tak, aby neohrozovali a nepoškodzovali dobré meno Vyhlasovateľa Súťaže, partnerov a sponzorov Súťaže a ostatných účastníčok Súťaže. Konanie účastníčky Súťaže, ktoré je v rozpore s týmto Štatútom a/alebo s dobrými mravmi, zakladá nárok Vyhlasovateľa na vylúčenie účastníčky so Súťaže alebo na odňatie získaného ocenenia vrátane vecnej výhry v prípade ocenenej účastníčky, resp. finalistky Súťaže.

  • Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odvolať daný súťažný ročník. O odvolaní daného súťažného ročníka je Vyhlasovateľ povinný bezodkladne informovať spôsobom, akým daný súťažný ročník vyhlásil.

  • Na účasť v Súťaži, ocenenie a/alebo vecné výhry neexistuje právny nárok.

  • Účasť v Súťaži je bezplatná.

  • Tento Štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania štatutárnym zástupcom Vyhlasovateľa. Vyhlasovateľ tento Štatút zverejní na internetovej stránke Súťaže.

  • Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo jednostranne meniť a dopĺňať jednotlivé ustanovenia tohto Štatútu. Nové znenie Štatútu je Vyhlasovateľ povinný zverejniť spôsobom, akým bolo zverejnené pôvodné znenie Štatútu.

  • Štatút rámcovo upravuje Súťaž bez časového obmedzenia jeho platnosti; podrobnosti týkajúce sa konkrétneho súťažného ročníka Vyhlasovateľ zverejní na internetovej stránke Súťaže.

  • Účastníčky Súťaže v zmysle bodu 7. tohto Štatútu účasťou na Súťaži zároveň vyjadrujú svoj súhlas so znením Štatútu a zaväzujú sa ho dodržiavať.

  • V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Vyhlasovateľ.

  • Na právne vzťahy neupravené týmto Štatútom sa budú aplikovať príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie týmto právnym vzťahom.

  • V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto Súťaže a/alebo konkrétneho súťažného ročníka, alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou/ním, sa účastníčky a Vyhlasovateľ zaväzujú, že ich budú riešiť predovšetkým vzájomnými rokovaniami a dohodou.