Štatút súťaže

V prípade, že vás zaujíma viac, neváhajte nás kontaktovať, radi vám odpovieme.

Štatút súťaže Podnikateľka Slovenska

 • Štatút súťaže Podnikateľka Slovenska (ďalej len „Súťaž“) je jediným záväzným dokumentom rámcovo upravujúcim pravidlá Súťaže tak, aby boli zrozumiteľne určené podmienky Súťaže. Súčasťou Súťaže môžu byť sprievodné aktivity a/alebo podujatia podľa rozhodnutia vyhlasovateľa a organizátora Súťaže.
 • Hlavnými cieľmi Súťaže sú:

  a.) ocenenie žien – podnikateliek, ktoré dosahujú vo svojom podnikaní vynikajúce výsledky

  b.) publicitou ocenených podnikateliek motivovať ostatné ženy, aby sa podľa príkladu najlepších usilovali o rozvoj alebo začatie svojej podnikateľskej činnosti

  c.) presadzovanie podnikania ako kariérnej alternatívy

 • Vyhlasovateľom a organizátorom Súťaže je Slovak Business Agency, sídlo: Karadžičova 7773/2, 811 09 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 30845301 (ďalej len „Vyhlasovateľ“).
 • Súťaž sa koná každý kalendárny rok, pričom termín vyhlásenia daného súťažného ročníka a uzávierky prihlášok určuje Vyhlasovateľ každý rok samostatne, pokiaľ Vyhlasovateľ v závislosti od konkrétnych okolností neurčí inak.
 • Súťažný ročník sa začína samotným vyhlásením súťažného ročníka. Spôsob a termín vyhlásenia daného súťažného ročníka určí v každom jednotlivom prípade Vyhlasovateľ.
 • Termín ukončenia možnosti prihlásiť sa, resp. prihlásiť ženu – podnikateľku do súťažného ročníka je zverejnený na prihláškach a na internetovej stránke Súťaže.
 • Žena – podnikateľka prihlásená do Súťaže (či už sama sebou alebo treťou osobou) sa za predpokladu, že spĺňa podmienky stanovené týmto Štatútom, stáva účastníčkou Súťaže buď momentom odoslania vyplnenej prihlášky (minimálne v rozsahu povinných údajov) v prípade, ak sa do Súťaže prihlásila sama, alebo vyjadrením súhlasu s účasťou na Súťaži a s týmto Štatútom, ak túto osobu nominovala tretia osoba.
 • Účastníčkou Súťaže môže byť spoločníčka verejnej obchodnej spoločnosti v zmysle ust. § 76 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“ alebo „OBZ“), komplementárka a komanditistka v komanditnej spoločnosti v zmysle ust. § 93 a nasl. OBZ, spoločníčka v spoločnosti s ručením obmedzeným v zmysle ust. § 105 a nasl. OBZ, akcionárka v akciovej spoločnosti v zmysle ust. § 154 a nasl. OBZ, a to bez ohľadu na výšku jej podielu v obchodnej spoločnosti, akcionárka v jednoduchej spoločnosti na akcie v zmysle ust. § 220h a nasl. OBZ, a to bez ohľadu na výšku jej podielu v obchodnej spoločnosti, členka družstva v zmysle ust. § 221 a nasl. OBZ založeného za účelom podnikania a vykonávajúceho podnikateľskú činnosť, a to bez ohľadu na výšku jej členského vkladu v družstve, žena podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia v zmysle ust. § 2 ods. 2 písm. b) OBZ, žena, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov v zmysle ust. § 2 ods. 2 písm. c) OBZ (tzv. „slobodné povolania“), žena, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu v zmysle ust. § 2 ods. 2 písm. d) OBZ (tzv. „samostatne hospodáriace roľníčky“). Z účasti na Súťaži sú vylúčené ocenené finalistky z predchádzajúcich ročníkov Súťaže; o výnimke rozhodne Vyhlasovateľ.
 • Podmienkou účasti v Súťaži je bezúhonnosť, t. j. skutočnosť, že účastníčka Súťaže v zmysle bodu 8. tohto Štatútu nebola právoplatné odsúdená za trestný čin akokoľvek súvisiaci s jej podnikaním (majetková a hospodárska trestná činnosť) a vysporiadanie všetkých záväzkov súvisiacich s vykonávaním podnikateľskej činnosti dotknutého podnikateľského subjektu voči štátu, a to najmä, nie však výlučne odvody zo zdravotného a sociálneho poistenia, dane, clá a pod. Podmienkou účasti v Súťaži je tiež skutočnosť, že obchodná spoločnosť alebo družstvo, v ktorom má účastníčka Súťaže podiel, resp. členský vklad, fyzická osoba – podnikateľka alebo žena podnikajúca v zmysle ust. § 2 ods. 2 písm. c) a d) OBZ nie je v konkurze, reštrukturalizácii alebo v likvidácii, neuzavrel/a dohodu o vyrovnaní s veriteľmi, nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť, nie je účastníkom konania vyplývajúceho z takejto alebo obdobnej situácie, alebo nie je v takejto alebo obdobnej situácii vyplývajúcej z platných právnych predpisov. Podmienky uvedené v tomto bode Štatútu musia byť splnené počas celej doby trvania príslušného súťažného ročníka až do jeho ukončenia vrátane dňa, v ktorom boli vyhlásené výsledky Súťaže; v opačnom prípade je Vyhlasovateľ oprávnený bez ďalšieho účastníčku Súťaže vylúčiť.
 • Účastníčky Súťaže nesmú byť členkami poroty Súťaže, nesmú byť partnerom, resp. sponzorom Súťaže, nesmú byť v akomkoľvek pracovnom pomere alebo v obdobnom právnom vzťahu s Vyhlasovateľom a nesmú byť vo vzťahu k členom poroty Súťaže blízkou osobou v zmysle ust. § 116 a § 117 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“ alebo „OZ“).
 • Nominácie do Súťaže môžu vykonať okrem samotných žien – podnikateliek aj iné osoby, ktoré chcú nominovať ženy – podnikateľky spĺňajúce podmienky účasti v Súťaži podľa tohto Štatútu.
 • Z prihlásených účastníčok spĺňajúcich všetky stanovené podmienky Súťaže v zmysle tohto Štatútu vyberá porota Súťaže finalistky, t. j. ženy – podnikateľky, ktoré postúpia do finále súťažného ročníka. Pokiaľ tak Vyhlasovateľ určí, porota je povinná pri výbere finalistiek prihliadať na hlasovanie verejnosti.
 • Postavenie poroty, spôsob výberu finalistiek porotou a spôsob jej hlasovania, ako aj ďalšie náležitosti upravuje štatút poroty Súťaže.
 • Nad organizáciou, priebehom, vyhlasovaním výsledkov a súvisiacimi podujatiami a sprievodnými aktivitami vykonáva dohľad riaditeľ Súťaže, ktorý zastupuje Vyhlasovateľa navonok vo veciach týkajúcich sa Súťaže a v rozsahu určenom Vyhlasovateľom.
 • Súťažné kategórie pre príslušný súťažný ročník určí Vyhlasovateľ Súťaže pred vyhlásením daného súťažného ročníka.
 • Výherkyňou súťažného ročníka v príslušnej kategórii môže byť len účastníčka Súťaže spĺňajúca podmienky účasti stanovené týmto Štatútom. Výherkyňou sa stáva vyhlásením výsledkov daného súťažného ročníka.
 • Podmienkou ocenenia a výhry v Súťaži je trvanie splnenia podmienok účasti v Súťaži v zmysle tohto Štatútu v deň vyhlasovania výsledkov daného súťažného ročníka. Ocenenie a výhra nemôže byť udelená finalistke, ktorá v deň vyhlasovania výsledkov súťažného ročníka už nespĺňa podmienky v zmysle tohto Štatútu.
 • O vecných výhrach pre príslušný súťažný ročník rozhoduje Vyhlasovateľ. Vecné výhry zo Súťaže nie je možné v zmysle ust. § 845 a § 846 Občianskeho zákonníka súdne vymáhať, ani za ne žiadať inú protihodnotu, alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy.
 • Ocenené finalistky súťažného ročníka budú o výsledkoch súťažného ročníka a o udelených vecných výhrach upovedomené spôsobom, ktorý vopred určí a oznámi Vyhlasovateľ.
 • Vecné výhry budú oceneným finalistkám odovzdané buď osobne v deň vyhlásenia výsledkov daného súťažného ročníka alebo iným spôsobom, ktorý vopred určí a oznámi Vyhlasovateľ. Ocenená finalistka nemôže výhru previesť na tretiu osobu.
 • Zdaňovanie výhier Súťaže sa riadi zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení.
 • Účastníčky daného súťažného ročníka poskytnutím súhlasu s ich účasťou v Súťaži v zmysle bodu 7. tohto Štatútu udeľujú Vyhlasovateľovi v zmysle ust. § 12 a nasl. Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a zverejnením, resp. šírením ich podobizní, obrazových snímok, a obrazových a zvukových záznamov ich osoby, ako aj súhlas so zverejnením ich mena, priezviska, veku a adresy na účely Súťaže a všetkých aktivít Vyhlasovateľa s ňou spojených. Vzhľadom na charakter Súťaže bez udelenia súhlasu v zmysle tohto bodu účasť účastníčky v Súťaži nie je možná. Súhlas v zmysle tohto bodu Štatútu sú účastníčky Súťaže povinné poskytnúť Vyhlasovateľovi aj písomne.
 • Účastníčky daného súťažného ročníka poskytnutím súhlasu s ich účasťou v Súťaži v zmysle bodu 7. tohto Štatútu udeľujú Vyhlasovateľovi súhlas v zmysle článku 6 ods. 1 písmeno a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) so spracúvaním osobných údajov o ich osobách, a to v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, e-mailová adresa a adresa pobytu pre účely Súťaže a všetkých aktivít Vyhlasovateľa s ňou spojených (ďalej len „Súhlas so spracúvaním osobných údajov“). Vzhľadom na charakter Súťaže bez udelenia Súhlasu so spracúvaním osobných údajov účasť účastníčky v Súťaži nie je možná. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sú účastníčky Súťaže povinné poskytnúť Vyhlasovateľovi aj písomne. Spracúvanie osobných údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Vyhlasovateľ sa týmto zaväzuje postupovať za účelom ochrany získaných osobných údajov v súlade s príslušnými ustanoveniami Nariadenia, pričom účastníčkam daného súťažného ročníka poskytuje informácie v súlade s ustanovením:

  a.) článku 13 a 14 Nariadenia:

  I.) o existencii práva kedykoľvek odvolať Súhlas so spracúvaním osobných údajov zaslaním na emailovú adresu agency@sbagency.sk alebo na adresu sídla Vyhlasovateľa bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na Súhlase so spracúvaním osobných údajov udelenom pred jeho odvolaním a

  II.) o práve podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v podmienkach Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

  b.) článku 15 Nariadenia o práve účastníčok na prístup k údajom,

  c.) článku 16 Nariadenia o práve na opravu,

  d.) článku 17 Nariadenia o práve na vymazanie (práve na „zabudnutie“),

  e.) článku 18 Nariadenia o práve na obmedzenie spracúvania,

  f.) článku 19 Nariadenia o oznamovacej povinnosti Vyhlasovateľa v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania,

 • g.) článku 20 Nariadenia o práve na prenosnosť údajov,

  h.) článku 21 Nariadenia o práve namietať,

  i.) článku 22 Nariadenia o automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania a

  j.) článku 34 Nariadenia o oznámení porušenia ochrany osobných údajov účastníčkam.

  Bližšie vysvetlenie vyššie uvedených informácií Vyhlasovateľ poskytuje elektronickými prostriedkami, a to vo forme zverejnenia týchto informácií na webovom sídle Vyhlasovateľa prostredníctvom odkazu http://www.sbagency.sk/ochrana-osobnych-udajov-0#.Wwf1r0iFNPY.
 • Poskytnutie nepravdivých údajov a/alebo informácií zo strany účastníčky Súťaže má za následok vylúčenie účastníčky zo Súťaže a/alebo stratu, resp. odňatie získaného ocenenia a vecných výhier.
 • Účastníčky Súťaže sa zaväzujú poskytnúť Vyhlasovateľovi všetku súčinnosť potrebnú na marketingové, propagačné a informačné aktivity Vyhlasovateľa súvisiace so Súťažou, vrátane sprievodných aktivít a podujatí v zmysle bodu 1. tohto Štatútu, a to aj pred alebo po vyhlásení výsledkov daného súťažného ročníka. V prípade porušenia tohto záväzku môžu účastníčky Súťaže podľa rozhodnutia Vyhlasovateľa stratiť možnosť účasti na Súťaži, resp. v prípade aktivít uskutočňovaných po vyhlásení výsledkov Súťaže stratiť ocenenie a/alebo vecnú výhru s ním spojenú.
 • Finalistky Súťaže sú povinné po predchádzajúcej výzve Vyhlasovateľa zúčastniť sa slávnostného vyhlasovania výsledkov Súťaže, ak tak určí Vyhlasovateľ, alebo zabezpečiť za seba primeranú, Vyhlasovateľom akceptovateľnú náhradu, o ktorej sú povinné Vyhlasovateľa vopred upovedomiť.
 • Účastníčky Súťaže sa v priebehu trvania súťažného ročníka, ale aj po jeho skončení bez obmedzenia zaväzujú konať tak, aby neohrozovali a nepoškodzovali dobré meno Vyhlasovateľa Súťaže, partnerov a sponzorov Súťaže a ostatných účastníčok Súťaže. Konanie účastníčky Súťaže, ktoré je v rozpore s týmto Štatútom a/alebo s dobrými mravmi, zakladá nárok Vyhlasovateľa na vylúčenie účastníčky so Súťaže alebo na odňatie získaného ocenenia vrátane vecnej výhry v prípade ocenenej účastníčky, resp. finalistky Súťaže.
 • Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odvolať daný súťažný ročník. O odvolaní daného súťažného ročníka je Vyhlasovateľ povinný bezodkladne informovať spôsobom, akým daný súťažný ročník vyhlásil.
 • Na účasť v Súťaži, ocenenie a/alebo vecné výhry neexistuje právny nárok.
 • Účasť v Súťaži je bezplatná.
 • Tento Štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania štatutárnym zástupcom Vyhlasovateľa. Vyhlasovateľ tento Štatút zverejní na internetovej stránke Súťaže.
 • Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo jednostranne meniť a dopĺňať jednotlivé ustanovenia tohto Štatútu. Nové znenie Štatútu je Vyhlasovateľ povinný zverejniť spôsobom, akým bolo zverejnené pôvodné znenie Štatútu.
 • Štatút rámcovo upravuje Súťaž bez časového obmedzenia jeho platnosti; podrobnosti týkajúce sa konkrétneho súťažného ročníka Vyhlasovateľ zverejní na internetovej stránke Súťaže.
 • Účastníčky Súťaže v zmysle bodu 7. tohto Štatútu účasťou na Súťaži zároveň vyjadrujú svoj súhlas so znením Štatútu a zaväzujú sa ho dodržiavať.
 • V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Vyhlasovateľ.
 • Na právne vzťahy neupravené týmto Štatútom sa budú aplikovať príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie týmto právnym vzťahom.
 • V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto Súťaže a/alebo konkrétneho súťažného ročníka, alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou/ním, sa účastníčky a Vyhlasovateľ zaväzujú, že ich budú riešiť predovšetkým vzájomnými rokovaniami a dohodou.