Kategórie súťaže

PODNIKATEĽKA SLOVENSKA JE SÚŤAŽ PRE VŠETKY PODNIKAVÉ ŽENY

Kategórie

Hlavná cena Podnikateľka Slovenska

Hlavnou cenou súťaže je Podnikateľka Slovenska. Ocenenie získa víťazka zo všetkých kategórií s najvyšším počtom hlasov.

ZAČÍNAJÚCA PODNIKATEĽKA

Začínajúca podnikateľka podniká menej ako tri roky od dátumu vydania oprávnenia na podnikanie alebo zápisu do obchodného registra ku dňu prihlásenia sa do súťaže Podnikateľka Slovenska. Súčasne sa v tejto kategórii hodnotí úspešná podnikateľka bez ohľadu na počet zamestnancov, ďalej vplyv na obohatenie trhu alebo spoločnosti, zohľadnenie sociálnych a ďalších aspektov jej činnosti. Udeľuje sa jedna cena.

VÝNIMOČNÁ PODNIKATEĽKA

V tejto kategórii sa hodnotí riadený výnimočný rast činnosti spoločnosti (firmy) za posledné tri sledované roky bez ohľadu na kategóriu, v ktorej sa spoločnosť (firma) nachádza. Súčasne sa v tejto kategórii hodnotí výnimočná podnikateľka vzhľadom na počet zamestnancov, na základe finančnej analýzy verejne dostupných údajov, ďalej vplyv na obohatenie trhu alebo spoločnosti, zohľadnenie sociálnych a ďalších aspektov jej činnosti. Udeľuje sa jedna cena.

INOVATÍVNA PODNIKATEĽKA

V tejto kategórii sa hodnotí inovatívny prístup za posledné tri sledované roky bez ohľadu na kategóriu, v ktorej sa spoločnosť (firma, živnostníčka) nachádza. V rámci tejto kategórie hľadáme príklady toho, ako slovenské podnikateľky pomocou moderných technológií zlepšili svoje podnikanie v rôznych oblastiach. Napríklad, ako prostredníctvom moderných technológií lepšie a efektívnejšie oslovujú svojich zákazníkov alebo dávajú svojim zamestnancom priestor pre dosiahnutie cieľov vlastným inovatívnym spôsobom a umožňujú im lepšie zosúlaďovať pracovný a osobný život, alebo zlepšujú svoje procesy a činnosť (od výroby cez logistiku a administratívu až po marketing), alebo vďaka moderným technológiám inovujú súčasné alebo vytvárajú nové produkty a služby. Udeľuje sa jedna cena.

ÚSPEŠNÁ ŽIVNOSTNÍČKA

Podnikateľka prevádzkujúca sústavnú činnosť samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon). Súčasne sa v tejto kategórii sa hodnotí úspešná živnostníčka bez ohľadu na počet zamestnancov, ďalej vplyv na obohatenie trhu alebo spoločnosti, zohľadnenie sociálnych a ďalších aspektov jej činnosti. Udeľuje sa jedna cena.

Podnikanie môže byť pre ženu alternatívou k zamestnaniu, spôsobom sebarealizácie aj životným štýlom

Martin Holák, generálny riaditeľ Slovak Business Agency

VÝNIMOČNÉ OCENENIA

CENA ZA PODORU A ROZVOJ PODNIKANIA ŽIEN NA SLOVENSKU

CENA ZA INŠPIRATÍVNY PRÍBEH

CENA CENA ZA MEDIÁLNU PODPORU PODNIKANIA NA SLOVENSKU