Štatút súťaže

Štatút súťaže Podnikateľka Slovenska

1. Štatút súťaže Podnikateľka Slovenska (ďalej len „Súťaž“) je jediným záväzným dokumentom rámcovo upravujúcim pravidlá Súťaže tak, aby boli zrozumiteľne určené podmienky Súťaže. Súťaž je pokračovaním viacerých ročníkov súťaže Vynikajúca podnikateľka Slovenskej republiky, ktorú založila Slovak Business Agency (predtým Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v spolupráci) v roku 1999.

2. Hlavnými cieľmi Súťaže sú:

- ocenenie žien – podnikateliek, ktoré dosahujú vo svojom podnikaní vynikajúce výsledky,

- publicitou ocenených podnikateliek motivovať ostatné ženy, aby sa podľa príkladu najlepších usilovali o rozvoj alebo začatie svojej podnikateľskej činnosti,

- presadzovanie podnikania ako kariérnej alternatívy k pracovnému úväzku

3. Vyhlasovateľom a organizátorom Súťaže je Slovak Business Agency (ďalej len „Vyhlasovateľ“).

4. Súťaž sa koná každý kalendárny rok, pričom termín vyhlásenia daného súťažného ročníka a uzávierky prihlášok určuje Vyhlasovateľ každý rok samostatne, pokiaľ Vyhlasovateľ v závislosti od konkrétnych okolností neurčí inak.

5. Súťažný ročník sa začína samotným vyhlásením súťažného ročníka. Spôsob a termín vyhlásenia daného súťažného ročníka určí v každom jednotlivom prípade Vyhlasovateľ.

6. Termín ukončenia možnosti prihlásiť sa, resp. prihlásiť ženu - podnikateľku do súťažného ročníka je zverejnený na prihláškach a na internetovej stránke Súťaže.

7. Žena - podnikateľka prihlásená do Súťaže (či už sama sebou alebo treťou osobou) sa za predpokladu, že spĺňa podmienky stanovené týmto Štatútom, stáva účastníčkou Súťaže buď momentom odoslania vyplnenej prihlášky (minimálne v rozsahu povinných údajov) v prípade, ak sa do Súťaže prihlásila sama, alebo vyjadrením súhlasu s účasťou na Súťaži a s týmto Štatútom, ak túto osobu nominovala tretia osoba.

8. Vyvrcholením každého súťažného ročníka Súťaže je verejné vyhlásenie výsledkov daného súťažného ročníka spôsobom a v termíne, ktorý určí Vyhlasovateľ.

9. Účastníčkou Súťaže môže byť spoločníčka verejnej obchodnej spoločnosti v zmysle ust. § 76 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“ alebo „OBZ“), komplementárka a komanditistka v komanditnej spoločnosti v zmysle ust. § 93 a nasl. OBZ, spoločníčka v spoločnosti s ručením obmedzeným v zmysle ust. § 105 a nasl. OBZ, alebo štatutárna zástupkyňa v spoločnosti s ručením obmedzeným, akcionárka v akciovej spoločnosti v zmysle ust. 154 a nasl. OBZ, a to bez ohľadu na výšku jej podielu v obchodnej spoločnosti, členka družstva v zmysle ust. § 221 a nasl. OBZ založeného za účelom podnikania a vykonávajúceho podnikateľskú činnosť, a to bez ohľadu na výšku jej členského vkladu v družstve, žena podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia v zmysle ust. § 2 ods. 2 písm. b) OBZ, žena, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov v zmysle ust. § 2 ods. 2 písm. c) OBZ (tzv. „slobodné povolania“), žena, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu v zmysle § 2 ods. 2 písm. d) OBZ (tzv. „samostatne hospodáriace roľníčky“).

10. Podmienkou účasti v Súťaži je bezúhonnosť, t. j. skutočnosť, že účastníčka Súťaže v zmysle bodu 9. tohto Štatútu nebola právoplatné odsúdená za trestný čin akokoľvek súvisiaci s jej podnikaním (majetková a hospodárska trestná činnosť) a vysporiadanie všetkých záväzkov súvisiacich s vykonávaním podnikateľskej činnosti dotknutého podnikateľského subjektu voči štátu, a to najmä, nie však výlučne odvody zo zdravotného a sociálneho poistenia, dane, clá a pod. Podmienkou účasti v Súťaži je tiež skutočnosť, že obchodná spoločnosť alebo družstvo, v ktorom má účastníčka Súťaže podiel, resp. členský vklad, fyzická osoba – podnikateľka alebo žena podnikajúca v zmysle ust. § 2 ods. 2 písm. c) a d) OBZ nie je v konkurze, reštrukturalizácii alebo v likvidácii, neuzavrel/a dohodu o vyrovnaní s veriteľmi, nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť, nie je účastníkom konania vyplývajúceho z takejto alebo obdobnej situácie alebo nie je v takejto alebo obdobnej situácii vyplývajúcej z platných právnych predpisov. Podmienky uvedené v tomto bode Štatútu musia byť splnené počas celej doby trvania príslušného súťažného ročníka až do jeho ukončenia vrátane dňa, v ktorom boli vyhlásené výsledky Súťaže; v opačnom prípade je Vyhlasovateľ oprávnený bez ďalšieho účastníčku Súťaže vylúčiť.

11. Účastníčky Súťaže nesmú byť členkami hodnotiacej komisie Súťaže, nesmú byť partnerom resp. sponzorom Súťaže, nesmú byť v akomkoľvek pracovnom pomere alebo v obdobnom právnom vzťahu s Vyhlasovateľom a nesmú byť vo vzťahu k členom hodnotiacej komisie Súťaže blízkou osobou v zmysle ust. §

116 a § 117 zákona č. 40/1994 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“ alebo „OZ“).

12. Nominácie do Súťaže môžu vykonať okrem samotných žien – podnikateliek aj iné osoby, ktoré chcú
nominovať ženy - podnikateľky spĺňajúce podmienky účasti v Súťaži podľa tohto Štatútu.

13. Z prihlásených účastníčok spĺňajúcich všetky stanovené podmienky Súťaže v zmysle tohto Štatútu, vyberá hodnotiaca komisia Súťaže finalistky, t. j. ženy - podnikateľky, ktoré postúpia do finále súťažného ročníka.

14. Postavenie hodnotiacej komisie, spôsob výberu finalistiek hodnotiacou komisiou a spôsob jej hlasovania, ako aj ďalšie náležitosti upravuje Štatút hodnotiacej komisie Súťaže.

15. Súťažné kategórie pre príslušný súťažný ročník určí Vyhlasovateľ Súťaže pred vyhlásením daného súťažného ročníka.

16. Výherkyňou súťažného ročníka môže byť len jeho účastníčka spĺňajúca podmienky účasti stanovené týmto Štatútom. Výherkyňou sa stáva vyhlásením výsledkov daného súťažného ročníka. Účastníčka Súťaže môže byť výherkyňou vo viacerých kategóriách súčasne.

17. Podmienkou nároku na výhru v Súťaži je trvanie splnenia podmienok účasti v Súťaži v zmysle tohto Štatútu v deň vyhlasovania výsledkov daného súťažného ročníka. Nárok na výhru zaniká výherkyni, ktorá v deň vyhlasovania výsledkov súťažného ročníka už nespĺňa podmienky v zmysle tohto Štatútu.

18. Výhry zo Súťaže nie je možné v zmysle ust. § 845 a § 846 Občianskeho zákonníka súdne vymáhať, ani za ne žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy.

19. Ocenené finalistky súťažného ročníka budú o výsledkoch súťažného ročníka a o udelených cenách upovedomené spôsobom, ktorý vopred určí a oznámi Vyhlasovateľ.

20. Výhry budú oceneným finalistkám odovzdané buď osobne v deň vyhlásenia výsledkov daného súťažného ročníka alebo iným spôsobom, ktorý vopred určí a oznámi Vyhlasovateľ. Ocenená finalistka nemôže právo na výhru previesť na tretiu osobu.

21. Zdaňovanie výhier Súťaže sa riadi zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení.

22. Účastníčky daného súťažného ročníka poskytnutím súhlasu s ich účasťou v Súťaži v zmysle bodu 7. tohto

Štatútu udeľujú Vyhlasovateľovi v zmysle ust. § 12 a nasl. Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a zverejnením, resp. šírením ich podobizní, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov ich osoby, ako aj súhlas so zverejnením ich mena, priezviska a adresy na účely Súťaže a všetkých aktivít Vyhlasovateľa s ňou spojených.

23. Účastníčky daného súťažného ročníka poskytnutím súhlasu s ich účasťou v Súťaži v zmysle bodu 7. udeľujú Vyhlasovateľovi súhlas v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) na spracovávanie údajov o ich osobách, a to v rozsahu: meno, priezvisko, emailová adresa a adresa pobytu pre účely Súťaže a všetkých aktivít Vyhlasovateľa s ňou spojených. Vyhlasovateľ sa týmto zaväzuje postupovať za účelom ochrany získaných osobných údajov v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov.

24. Ocenené finalistky daného súťažného ročníka sa zaväzujú poskytnúť Vyhlasovateľovi všetku súčinnosť potrebnú na marketingové, propagačné a informačné aktivity Vyhlasovateľa súvisiace s vyhlásením výsledkov príslušného súťažného ročníka.

25.Účastníčky Súťaže sa v priebehu trvania súťažného ročníka ale aj po jeho skončení bez obmedzenia zaväzujú konať tak, aby neohrozovali a nepoškodzovali dobré meno Vyhlasovateľa Súťaže, partnerov a sponzorov Súťaže a ostatných účastníčok Súťaže. Konanie účastníčky Súťaže, ktoré je v rozpore s týmto Štatútom a/alebo s dobrými mravmi, zakladá nárok Vyhlasovateľa na vylúčenie účastníčky so Súťaže alebo na odňatie získaného ocenenia vrátane vecnej výhry v prípade ocenenej účastníčky resp. finalistky Súťaže.

26. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odvolať daný súťažný ročník. O odvolaní daného súťažného ročníka je Vyhlasovateľ povinný bezodkladne informovať spôsobom, akým daný súťažný ročník vyhlásil.

27. Tento Štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania štatutárnym zástupcom Vyhlasovateľa. Vyhlasovateľ tento Štatút zverejní na internetovej stránke Súťaže.

28. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo jednostranne meniť a dopĺňať jednotlivé ustanovenia tohto Štatútu. Nové znenie Štatútu je Vyhlasovateľ povinný zverejniť spôsobom, akým bolo zverejnené pôvodné znenie Štatútu.

29. Štatút rámcovo upravuje Súťaž bez časového obmedzenia jeho platnosti; podrobnosti týkajúce sa konkrétneho súťažného ročníka Vyhlasovateľ zverejní na internetovej stránke Súťaže.

30. Účastníčky Súťaže v zmysle bodu 7. účasťou na Súťaži zároveň vyjadrujú svoj súhlas so znením Štatútu a zaväzujú sa ho dodržiavať.

31. Na právne vzťahy neupravené týmto Štatútom sa budú aplikovať príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie týmto právnym vzťahom.

32. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto Súťaže a/alebo konkrétneho súťažného ročníka, alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou/ním, sa účastníčky a Vyhlasovateľ zaväzujú, že ich budú riešiť predovšetkým vzájomnými rokovaniami a dohodou.

V Bratislave, dňa 31.10.2016