AKTUALITY

ROZMÝŠĽATE NAD TÝM, ŽE ZAČNETE PODNIKAŤ?
TAK TREBA NIEČO PODNIKNÚŤ!

19. ročník súťaže Podnikateľka Slovenska na STARTITUP

Po­znáte vo svo­jom okolí ši­kovnú pod­ni­ka­teľku, ktorá si za­slúži oce­ne­nie? Stretli ste sa s dá­mou, kto­rej pod­ni­ka­nie vám im­po­nuje? Alebo sama pat­ríte me­dzi pod­ni­ka­teľky a trú­fate si uspieť v pre­stíž­nej sú­ťaži, ktorá má za se­bou už 18 roč­ní­kov? V ta­kom prí­pade ne­vá­hajte a pri­hláste sa do 19. roč­níka.

Pri­hla­so­va­nie na we­bo­vej stránke pod­ni­ka­tel­ka­slo­ven­ska.sk je už spus­tené.

Pri­hlá­siť sa či no­mi­no­vať svoju fa­vo­ritku mô­žete až do 15. ja­nu­ára 2019.

Pod­ni­ka­teľky budú rov­nako ako v mi­nu­lom roku, v kto­rom bo­jo­valo až 150 kan­di­dá­tok, sú­ťa­žiť v šty­roch ka­te­gó­riách – Za­čí­na­júca pod­ni­ka­teľka, Vý­ni­močná Pod­ni­ka­teľka, Ino­va­tívna Pod­ni­ka­teľka a Úspešná živ­nost­níčka, tá naj­lep­šia sa stane Pod­ni­ka­teľ­kou Slo­ven­ska 2018. Ude­lené budú aj špe­ciálne ceny. Ok­rem toho pri­chá­dzame aj s ab­so­lút­nou no­vin­kou a tou je nová ka­te­gó­ria Žen­ský Tech Star­tup. Po uzav­retí no­mi­ná­cie vy­be­rie od­borná po­rota tri fi­na­lis­tky pre každú ka­te­gó­riu. O ví­ťaz­kách po­tom pro­stred­níc­tvom hla­so­va­nia na we­bo­vej stránke sú­ťaže roz­hodne znovu ve­rej­nosť.

Vy­hlá­se­nie vý­sled­kov sa do­zvieme na  Sláv­nost­nom  ga­la­ve­čeri sú­ťaže 19.feb­ru­ára 2019 v Stĺpo­vej sieni his­to­ric­kej bu­dovy Re­duty v Bra­ti­slave. Už te­raz sa te­šíme na množ­stvo in­špi­ra­tív­nych pod­ni­ka­teľ­ských prí­be­hov.

Ka­te­gó­ria Za­čí­na­júca pod­ni­ka­teľka je ur­čená biz­nis­men­kám, ktoré pod­ni­kajú me­nej ako tri roky. V ka­te­gó­rii Vý­ni­močná pod­ni­ka­teľka sa hod­notí ria­dený vý­ni­močný rast čin­nosti spo­loč­nosti za po­sledné tri roky bez ohľadu na ka­te­gó­riu, v kto­rej sa spo­loč­nosť či firma na­chá­dza. Me­dzi úspeš­nými živ­nost­níč­kami sú­ťa­žia pod­ni­ka­teľky, ktoré pre­vádz­kujú sú­stavnú čin­nosť sa­mos­tatne, vo vlast­nom mene, na vlastnú zod­po­ved­nosť. Ka­te­gó­ria Ino­va­tívna pod­ni­ka­teľka pre zmenu hod­notí ino­va­tívny prí­stup za po­sledné tri roky bez ohľadu na ka­te­gó­riu, v kto­rej sa spo­loč­nosť či firma na­chá­dza. V rámci ka­te­gó­rie Ino­va­tívna pod­ni­ka­teľka hľadá SBA prí­klady toho, ako slo­ven­ské pod­ni­ka­teľky po­mo­cou mo­der­ných tech­no­ló­gií do­ká­zali zlep­šiť svoje pod­ni­ka­nie. Oce­ne­nie Žen­ský Tech Star­tup bude pat­riť pod­ni­ka­teľke, kto­rej po­nú­kaný pro­dukt alebo služba má zá­klad v tech­no­ló­giách a má glo­bálny po­ten­ciál a pod­niká mene ako päť ro­kov.

„Dnes už mnohé ženy krá­čajú vlast­nou ces­tou a sna­žia si vy­bu­do­vať po­cit ne­zá­vis­losti. Práve pre nich  je ur­čená táto sú­ťaž. Sú­ťaž, ktorá sa snaží zá­ro­veň in­špi­ro­vať os­tatné, aby ich prí­klad na­sle­do­vali,“ vraví ria­di­teľka sú­ťaže Lu­cia Ve­sel­ská. „Osem­násty roč­ník po­su­nul sú­ťaž o značný kus vyš­šie. Ve­rím, že úspe­chom sa skončí aj ten de­vät­násty a naše aj oča­ká­va­nia pod­ni­ka­te­liek aj pre­koná a opäť po­su­nie na kva­li­ta­tívne vyšší le­vel,“ po­kra­čuje Ve­sel­ská.

Súťaž sleduje aj:  Star­ti­tup


Parse error: syntax error, unexpected end of file in /nfsmnt/hosting1_2/3/c/3cf8e9ed-32b2-40c1-80ed-9cd66fbf077f/podnikatelkaslovenska.sk/web/wp-content/themes/html5blank-stable/page-6.php on line 99